dr Anna Dąbrowska


adiunkt


+48 22 55 20 650


a.dabrowska@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0002-9996-2319

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Działalność społeczna i ekspercka | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

innowacyjność i konkurencyjność regionów, przedsiębiorczość akademicka, zarządzanie strategiczne, marketing terytorialny


Zatrudnienie

od 2016 – adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2013 – 2016 – asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2015 – doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2009 – magister gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2007 – licencjat gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły

Dąbrowska, A. (2017), Determinanty i bariery w procesie zmiany ścieżki rozwoju niemieckiego regionu Brandenburgii, Studia KPZK PAN 179: 135-154.

Dąbrowska, A., Szlachta, J. (2017), Na przekór statystykom – kluczowa rola miękkich czynników w zmianie ścieżki rozwoju Podkarpacia, Studia KPZK PAN 179: 245-264.

Dąbrowska, A. (2017), Podlasie – kraina mleka, żubra i bociana? Przewagi konkurencyjne i bariery rozwoju regionu, Studia KPZK PAN 179: 265-285.

Dąbrowska, A., Szlachta, J. (2017), The role of territorial capital in building the competitive advantages of Podkarpackie Voivodeship, Miscellanea Geographica 21(2): 79-83.

Dąbrowska, A. (2017), Traditional sectors based on natural resources – a blessing or a curse for less developed regions? A case study of Podlaskie Voivodeship. Miscellanea Geographica 21(3): 89-95.

Dąbrowska, A., Szmigiel-Rawska, K. (2016),  Pride and prejudice: the local leaders’ attitude towards place-based collaboration in the Warsaw Metropolitan Area. Lex Localis. Journal of Local Self-Government 14(4): 827-851.

Dąbrowska, A., Szmigiel-Rawska, K. (2015), Czynniki kształtujące postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Mazowsze Studia Regionalne 16: 87-107.

Dąbrowska, A., Dziemianowicz, W. (2012), Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach – rola administracji samorządowej. Studia KPZK PAN 141: 153-168.

Dąbrowska, A., Łukomska, J., Dudek-Mańkowska, S., Lackowska-Madurowicz, M., Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Kowalski M., Nowicka, P. , Solon, J., Świątek, D. (2012), Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza 6.

Dąbrowska, A., Mackiewicz, M. (2012), Determinanty innowacyjności na Mazowszu. Mazowsze Studia Regionalne 10: 53-71.

Dąbrowska, A., Łukomska, J. (2011), Subregional growth poles in the competition for development factors. Miscellanea Geographica 15: 133-151.

Monografie

Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., Dąbrowska, A. (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Dziemianowicz, W., Łukomska, J., Górska, A., Pawluczuk, M. (2009), Trendy rozwojowe polskich regionów., w: Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 205-225.

Rozdziały w monografiach

Dąbrowska, A., Błajet, P., Charkiewicz, J., Dziemianowicz, W.,  Kępczyńska, A., Krawczyszyn O., Łukomska, J., Nowicka, P., Ostrowska, A., Pawluczuk, M. (2011), Subregionalne bieguny wzrostu w świetle studiów przypadku. [w]: Dziemianowicz W., Szlachta, J., Szmigiel-Rawska, K., (red.), Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce, WGiSR UW, Warszawa, s. 109-154.

Dąbrowska, A. (2011), Przedsiębiorczość w murach uczelni. W: Manikowska B. (red.), Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej, Zeszyty Naukowe SKNGP Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 71-78.

Dąbrowska, A. (2011), Quo vadis Universitas? W: Manikowska B. (red.), Innowacje i doradztwo w gospodarce przestrzennej, Zeszyty Naukowe SKNGP Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 155-165.

Nowicka, P., Łukomska J., Dąbrowska A. (2010), Samorząd lokalny wobec rozwoju przedsiębiorczości. W: Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa, s. 121-126.

Charkiewicz, J., Dąbrowska, A. (2010), Prezentacja poszczególnych studiów przypadku: Błaszki. W: Szmigiel-Rawska, K., Dziemianowicz, W., Szlachta, J., (red.), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, WGiSR UW, Warszawa, s. 119-126.

Dąbrowska, A., Ostrowska, A., Pawluczuk, M. (2010), Prezentacja poszczególnych studiów przypadku: Suwałki. [w]: Szmigiel-Rawska K., Dziemianowicz W., Szlachta, J., (red.), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, WGiSR UW, Warszawa, s. 171-184.


Projekty badawcze

Aktualne

Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości (IRM Kraków, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz)

Zakończone

Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych (NCN Opus, kierownik: prof. J. Szlachta)

Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza (MBPR, kierownik: dr. hab. Wojciech Dziemianowicz)

Crawling decentralization: What does local government mean in South Caucasus countries? (OSI Budapest, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz)

Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy (MNiSW, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz)


Staże, stypendia, pobyty badawcze

2006 – 2007 – Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze, Niemcy (stypendium landu Badenii-Wirtembergii i stypendium programu Socrates-Erasmus)


Dydaktyka

Marketing i zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym

Dylematy strategiczne w samorządzie terytorialnym

Proseminarium/konwersatorium z metodologii

Obserwatorium Mazowsza

Strategie rozwoju lokalnego

Przedsiębiorczość akademicka

Przedsiębiorczość Otwórz Głowę

Seminarium licencjackie

Teorie rozwoju regionalnego i lokalnego

Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej (kurs terenowy)


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
  • członkini Rady Merytorycznej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego (2018 – )
  • członkini Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (2018 – )
  • członkini Rady Sportu Uniwersytetu Warszawskiego (2018 – )
  • członkini Grupy Roboczej ds. utworzenia nowego kierunku studiów „Rozwój zrównoważony” (2017 – )
  • Pełnomocniczka Dziekana WGiSR ds. przedsiębiorczości akademickiej (2016 – )
  • członkini Komitetu Sterującego ds. Obchodów Roku Polskiej Geografii (2016 – 2018)
  • członkini zespołu koordynującego prace nad Strategią Rozwoju Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (2015)
Inne
  • recenzentka: Urban Affairs Review, Space and Culture, Bulletin of Geography. Socio-economic Series.

Działalność społeczna i ekspercka

  • ekspertka w pracach dla samorządów szczebla regionalnego, powiatowego oraz gminnego (2009 – )
  • redakcja opracowania popularyzatorskiego „Mazowsze – ekonomia i gospodarka” – na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego

Nagrody i wyróżnienia

2017 – kwalifikacja do EU Cohesion Policy Master Class w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów w Brukseli
2017 – dyplom im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obronioną w 2015 r. – wyróżnienie Komitetu Nauk Geograficznych PAN
2012 – 2013 – stypendium doktoranckie dla najlepszych doktorantów
2009 – 2013 – stypendium naukowe za wyniki w nauce na WGiSR UW
2006 – 2007 – stypendium landu Badenii-Wirtembergii i programu Socrates-Erasmus, Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze, Niemcy