dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska


profesor uczelni


+48 22 55 20 650


k.szmigiel@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0002-0573-6637

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcjeDziałalność społeczna i ekspercka | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

lokalna administracja publiczna, współpraca terytorialna, usługi publiczne, zarządzanie strategiczne, polityka regionalna, rozwój społeczno-gospodarczy jednostek terytorialnych


Zatrudnienie

od 2020 – profesor uczelni, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2007-2020 – adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2003 – asystentka, Wydział Współpracy Europejskiej Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
2001 – asystentka vice-Rektora, Kolegium Europejskie w Brugii, kampus w Natolinie
2000-2001 – asystentka, Biuro Parlamentarne, Sejm RP


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2018 – doktor habilitowana nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2007 – doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2003 – magister gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
2001 – licencjat stosunków międzynarodowych w zakresie integracji europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie


Publikacje

Artykuły

Szmigiel-Rawska, K., Łukomska, J., Tavares, A. F. (2018), Social Media Activity and Local Civic Engagement in Poland. Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (279-287). ACM.

Łukomska, J., & Szmigiel-Rawska, K. (2017). Inter-local relations and trans-scaling through finance in Poland. Journal of Economic Policy Reform, 1-18.

Klausen, J. E., & Szmigiel-Rawska, K. (2017). The Rabbit and the Tortoise. Climate Change Policy Development on the Local Level in Norway and Poland. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 13(52), 38-58.

Szmigiel-Rawska, K. (2017), Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. Studia Regionalne i Lokalne 1(67), 48-64.

Szmigiel-Rawska, K. (2016), Sustainability of cross-border cooperation: PHARE CBC partnership development paths. European Urban and Regional Studies, 2016, 23.3: 513-526.

Szmigiel-Rawska, K., Dabrowska, A. (2016). Pride and Prejudice: The Local Leaders’ Attitude Towards Place-Based Collaboration in the Warsaw Metropolitan Area. Lex Localis, 14(4), 827.

Szmigiel-Rawska, K., Łukomska, J. (2015), Finansowe aspekty współpracy samorządów, Studia Regionalne i Lokalne, 3(61), 83-101.

Dąbrowska, A., Szmigiel-Rawska, K. (2015). Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Mazowsze. Studia Regionalne, (16), 87-107.

Szmigiel-Rawska, K. (2014), Koncepcja zależności od ścieżki jako narzędzie wyjaśniania w badaniach ekonomicznej geografii politycznej. Prace i studia geograficzne 54, s. 163-175.

Szmigiel-Rawska, K. (2014), Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej, Zarządzanie Publiczne 1(27), 55-64.

Szmigiel-Rawska, K. (2013), The institution of co-operation in border regions – examples of the activities of Polish organisations, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 17.1, 11-20.

Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K. (2012). Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu. Mazowsze. Studia Regionalne, (11), 87-106.

Łukomska, J., Szmigiel-Rawska K. (2012), Pozaekonomiczne czynniki Rozwoju Mazowsza, Mazowsze. Studia regionalne, 10. 107-125.

Szmigiel K., 2009, Przestrzenny wymiar relacji międzynarodowych województw. Zarządzanie Publiczne, 2 (8).

Szlachta, J., Dziemianowicz, W., Szmigiel, K., Nowicka, P. (2009). Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego. Barometr Regionalny, (2), 16.

Szmigiel, K. (2008). Polsko-ukraińskie relacje międzynarodowe na szczeblu regionalnym z perspektywy polskiej. ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: Cтан і Nерспективи, 339.

Wieloński, A., Szmigiel, K. (2006). Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 109-114.

Wieloński, A., Szmigiel, K. (2006). Regionalne strategie innowacji jako czynnik aktywizacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 20-27.

Szmigiel, K. (2004), Współpraca międzynarodowa w regionie peryferyjnym – na przykładzie województwa lubelskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 1(15), 45-86.

Monografie

Szmigiel-Rawska, K. (2017), Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szmigiel-Rawska, K., Dołzbłasz, S. (2012), Trwałość współpracy przygranicznej, Wydawnictwo Ekonomiczne CeDeWu, Warszawa.

Dziemianowicz, W., K. Szmigiel-Rawska, P. Nowicka, A. Dąbrowska (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Dziemianowicz, W., Szlachta, J., Szmigiel-Rawska, K., red. (2011), Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji ekonomicznej, reform administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szmigiel-Rawska K., Dziemianowicz, W., Szlachta, J. (red.), (2010), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szmigiel, K. (2009), Regionalne po co i z kimInternacjonalizacja relacji polskich województw, Geoprofit, Warszawa.

Dziemianowicz, W., Juchniewicz, M., Samulowski, W., Szmigiel, K. (red.), (2006). Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Departament Polityki Regionalnej.

Kołodziejski, M., Szmigiel, K. (2004). Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna w kontekście polityki regionalnej państwa na lata 2007-2013. Centrum Rozwoju Lokalnego, Warszawa.

Rozdziały w monografiach

Łukomska, J., Szmigiel-Rawska, K. (2018). Inter-local Financial Transfers as a Measure of Cooperation in Poland. In Inter-Municipal Cooperation in Europe (pp. 225-243). Palgrave Macmillan, Cham.

Copus, C., Blair, A., Szmigiel-Rawska, K., Dadd, M. (2017), New and established mayoralities: lessons for local governance in constructing new political institutions – the English and Polish cases, w: D. Sweeting, Directctly elected mayors in urban governance. Impact and practice, Policy Press, 221-241.

Szmigiel-Rawska, K. (2016), Zasoby gminy – między kapitałem społecznym a zaufaniem do lidera w: Dziemianowicz, W., J. Szlachta (red.) Łańcuch wartości gminyStudia KPZK PAN169, 232-240.

Dziemianowicz, W., Szlachta, J., Szmigiel-Rawska K. (2011), Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce-spojrzenie w przyszłość, w: W. Dziemianowicz, J. Szlachta , K. Szmigiel-Rawska (red.), Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K. (2010). Sieci gospodarcze – ujęcie teoretyczne. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, w: K Szmigiel-Rawska, W Dziemianowicz, J Szlachta, WGSR UW, Warszawa, 17-29.

Dziemianowicz W., K. Szmigiel-Rawska (2010), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych – koncepcja badawcza, w: K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, J. Szlachta (red.), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szmigiel-Rawska, K. (2010), Udział samorządów gminnych w sieciach gospodarczych, w: K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, J. Szlachta (red.), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Dziemianowicz W., Szlachta, J., Szmigiel-Rawska K. (2010), Samorząd w sieciach gospodarczych-synteza, w: K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, J. Szlachta (red.), Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Szmigiel-Rawska, K. (2010), Innowacyjna Warszawa – potencjał innowacyjny Warszawy w świetle danych statystycznych, w: Warszawa potencjałem innowacji, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa.

Szmigiel, K. (2008), Relacje, konkurencja, współpraca. Próby znalezienia właściwych definicji dla działań podejmowanych na arenie międzynarodowej przez regiony administracyjne, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. „Europa bez granic”, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Szmigiel, K. (2007). Pomoc zewnętrzna skierowana do samorządów lokalnych w Polsce w okresie transformacji, w: W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (red.) Gmina Pasywna.  Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (117).

Szmigiel, K. (2007). Pasywność gmin rozważana przez pryzmat relacji w województwie, w: W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (red.) Gmina Pasywna. Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (117).

Szmigiel, K. (2007). Wykorzystanie środków zewnętrznych na przykładzie realizacji ZPORR, w: W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (red.) Gmina Pasywna. Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (117).


Projekty badawcze

Aktualne

Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyki rynku oraz kosztów politycznych, (NCN, Opus, kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska)

Zakończone

Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej, 2013-2015, (NCN Opus, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz)

POLCITCLIM: Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz)

Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej, (NCN Opus, kierownik: dr Katarzyna Szmigiel-Rawska)

Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy, (KBN, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz)

Samorządy lokalne w sieciach gospodarczych, (KBN, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz)

Pasywność samorządu lokalnego jako czynnik utrwalający zróżnicowanie regionalne w Polsce w świetle członkostwa w Unii Europejskiej (KBN, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz)

 


Staże, stypendia, pobyty badawcze

 


Dydaktyka

Ćwiczenia terenowe
Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej
Governance III
Obserwatorium Mazowsza
Polityka regionalna w UE
Proseminarium licencjackie
Seminarium licencjackie
Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
Teorie rozwoju regionalnego i lokalnego
Współpraca terytorialna


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
 • członkini Komisji Skrutacyjnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (2018 – )
 • Koordynatorka specjalności Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym na studiach magisterskich, na kierunku gospodarka przestrzenna, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (2017 – )
 • członkini Komisji Dydaktycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (2016 – )
 • redaktorka tematyczna dla sekcji geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, członkini Rady Redakcyjnej czasopisma Miscellanea Geographica (2016 – )
 • pełnomocniczka Dziekana ds. utworzenia kierunku studiów Rozwój zrównoważony (2017/2018)
 • członkini zespołu opracowującego zmiany w programie studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna, koordynatorka zmian dla specjalizacji Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego (przed zmianami)/Zarządzanie strategiczne w samorządzie (po zmianach) (2016/2017)
 • członkini Rady programowej ds. gospodarki przestrzennej opracowującej zmiany w programie studiów licencjackich na kierunku gospodarka przestrzenna (2013/2014)
Inne
 • członkini International Advisory Board Centre for Local and Regional Governance in the Department of Government, College of Business and Law, University College Cork (2016-)
 • recenzentka: Local Government Studies, Urban Affairs Review, Studia Regionalne i Lokalne, Palgrave McMillan (recezentka serii wydawniczej)

Działalność społeczna i ekspercka

 • ekspert w pracach dla m. st. Warszawy (2008-)
 • ekspert w pracach dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2003-2011)
 • realizacja zleceń dla kilkudziesięciu samorządów szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, m.in. województw mazowieckiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego; powiatu hajnowskiego; gmin: Olsztyn, Elbląg, Mielec, Łomża, Gołdap, Dywity (2003-2015)
 • realizacja zleceń dla Ministerstwa ds. rozwoju regionalnego (2010-2015)
 • członkini i współtwórczyni zespołu badawczego Geoprofit (2006-2015)

Nagrody i wyróżnienia

2017 – Nagroda Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe
2008 – Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe