dr Julita Łukomska


adiunkt


+48 22 55 20 650


j.lukomska@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0003-3796-7314

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Działalność społeczna i ekspercka | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

samorząd terytorialny, rozwój lokalny, finanse lokalne, usługi publiczne, metody ilościowe


Zatrudnienie

od 2012 – adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2011 – 2012 – asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2006 – 2008 – asystent naukowy w projekcie G-FORS Governance for Sustainability (VI Program Ramowy UE), Uniwersytet Warszawski
2003 – 2007 – wykładowca, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
2004 – 2006 – księgowa, specjalista ds. projektów europejskich, O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., Lublin
2002 – 2003 – asystent finansowo-księgowy, InterCom Sp. z o.o., Lublin


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2012 – doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2002 – magister ekonomii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych


Publikacje

Artykuły

Dziemianowicz, W., Łukomska, J., Ambroziak, A. (2018, w druku) Location factors in foreign direct investments at the local level: the case of Poland, Regional Studies, DOI: 10.1080/00343404.2018.1530750

Szmigiel-Rawska, K., Łukomska, J., Tavares, A. F. (2018) Social Media Activity and Local Civic Engagement in Poland. Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance 279-287. ACM.

Łukomska, J. (2018) Factors explaining the changes in the rankings of Polish cities’ economic position (1992-2013), Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 22(1): 48-55.

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Łukomska, J. (2018) Inicjatorzy i porzuceni: demokracja lokalna po gminnych rozwodach, Prace Geograficzne 154: 7-33, DOI: 10.4467/20833113PG.18.010.9442. 

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2018, w druku) Is Small Beautiful? The Quasi-experimental Analysis of the Impact of Territorial Fragmentation on Costs in Polish Local Governments, Urban Affairs Review, https://doi.org/10.1177/1078087417744676

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2017) Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania, Studia Regionalne i Lokalne, 1(67): 26-47.

Łukomska, J., Szmigiel-Rawska, K. (2017). Inter-local relations and trans-scaling through finance in Poland. Journal of Economic Policy Reform, 1-18.

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016) System wyrównawczy sytuacji finansowej samorządów w Polsce – propozycja usprawnienia, Samorząd Terytorialny 12: 29-50.

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016) Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 2(64): 5-29.

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016) Local Tax Competition in Poland?, Miscellanea Geographica Regional Studies on Development 20(3): 37-43

Łukomska, J., Szmigiel-Rawska, K. (2015), Finansowe aspekty współpracy samorządów, Studia Regionalne i Lokalne, 3(61): 83-101

Swianiewicz, P., Neneman, J., Łukomska, J. (2013) Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, Finanse Komunalne, 7-8: 25-50

Łukomska, J., Szmigiel-Rawska, K. (2012), Pozaekonomiczne czynniki Rozwoju Mazowsza, Mazowsze. Studia regionalne, 10: 107-125

Dąbrowska, A., Łukomska, J. (2011) Subregional Growth Poles In The Competition For Development Factors, Miscellanea Geographica 15: 133-151

Dąbrowska, A., Łukomska, J., Dudek-Mańkowska, S., Lackowska-Madurowicz, M., Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Kowalski M., Nowicka, P. , Solon, J., Świątek D. (2012), Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza 6

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2010) Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych, Finanse Komunalne 5: 7-32

Dziemianowicz, W., Łukomska, J. (2009) Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, W: Z. Makieła (red.) Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN 125: 18-29

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2004) Władza samorządowa wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne?, Samorząd Terytorialny 6: 14-32

Monografie

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Łukomska, J., Kurniewicz, A. (2016) Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania: hipotezy wielkoludów i liliputów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Łukomska, J., Swianiewicz, P. (2015), Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Warszawa: Municipium.

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2014), Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce, Warszawa: Municipium.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska-Madurowicz, M., Łukomska, J. (2012) Polityka samorządów w zakresie opieki przedszkolnej. Warszawa: Biblioteczka Oświaty Samorządowej.

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2009) Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Polska na tle krajów europejskich. Warszawa: Municipium.

Rozdziały w monografiach

Łukomska, J., Szmigiel-Rawska, K. (2018). Inter-local Financial Transfers as a Measure of Cooperation in Poland. W: Inter-Municipal Cooperation in Europe. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 225-243.

Swianiewicz, P., Łukomska, J., (2015) Local tax policies in the limited autonomy of the revenue collection system in Poland. W: Kim, Lotz and Mau (eds.) Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy – The Copenhagen Workshop 2013. The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry for Economic Affairs and the Interior, s. 255-280.

Łukomska, J. (2015) „Motives of Local Tax Policies in Poland. Stimulation of Local Development, Tax Competition, Political Cycle or Pumping Local Budget Revenues?” [w]: Presented Papers from the 23rd NISPAcee Annual Conference Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform? NISPAcee Press.

Łukomska, J. (2015) „Szkolenia dla urzędników szczebla centralnego jako czynnik ułatwiający współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego” [w]: B. Jaworska-Dębska (red.) Dobre Prawo-Sprawne Rządzenie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 579-593.

Łukomska, J. (2012) „Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce. W: D.Ilnicki, K. Janc (red.) Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych”, Wrocław, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 29, s. 45-57

Łukomska, J., Swianiewicz, P., (2012) „Wiedza, zarządzanie i ochrona środowiska w samorządzie lokalnym (na przykładzie Projektu Wspólnych Wdrożeń w Zakopanem)” [w]: Kantowicz, E., Roge-Wiśniewska, M. Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy, Warszawa: WGiSR UW, s. 231-251.

Łukomska, J. (2011) „Byłe stolice województw 10 lat po reformie.” [w]: Dziemianowicz W., Szlachta J., Szmigiel-Rawska K. (red.) Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowicka, P., Łukomska,, J., Dąbrowska A. (2010) Samorząd lokalny wobec rozwoju przedsiębiorczości. W: Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu, Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, s. 121-126.

Dziemianowicz, W., Łukomska, J., Górska, A., Pawluczuk, M. (2009) Trendy rozwojowe polskich regionów. W: Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 205-226.

Łukomska, J. (2004) Praktyki monopolistyczne w gospodarce komunalnej w Polsce w latach 1991-2001. W: M. Kulesza (red.) I konkurs miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronione w latach 2002-2003. Nagrodzone prace magisterskie. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o., s. 201-220.

 


Projekty badawcze

Aktualne

Opłaty za lokalne usługi publiczne – znaczenie finansowe i polityczne (NCN Opus, kierownik: prof. P. Swianiewicz)

Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyki rynku oraz kosztów politycznych (NCN Opus, kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska)

Zakończone

Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania (NCN Opus, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz)

Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: nowe szanse dla miejskiego rozwoju gospodarczego (Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz)

Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój (NCN Opus, kierownik: dr Julita Łukomska)

Polityka władz gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej (MEN, PO KL, kierownik: prof. Paweł Swianiewicz)

Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy (MNiSW, kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz)

Governance for Sustainability – G-FORS (VI Program Ramowy Unii Europejskiej)


Staże, stypendia, pobyty badawcze

 


Dydaktyka

Ćwiczenia terenowe
Samorząd terytorialny
Finanse lokalne
Metody ilościowe
Programy komputerowe w gospodarce przestrzennej
Modele w gospodarce przestrzennej
Analiza danych ilościowych
Rozwój gospodarczy – teoria i praktyka
Obserwatorium Mazowsza
Seminarium licencjackie


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
  • członkini Komisji Pracowniczej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (2013 – )
Inne
  • Polski Przegląd Kartograficzny, redaktor statystyczny (2013 – )

Działalność społeczna i ekspercka

  • ekspert Banku Światowego (2014-2015)
  • ekspert-obserwator krajowy w projekcie The impact of economic downturn on local government: What is happening and what can be done about it?, Local Government and Public Service Initiative (LGI) (2009-2010)
  • członkini zespołu badawczego Geoprofit (2009 – 2016)
  • ekspert w pracach dla samorządów szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego oraz dla instytucji szczebla centralnego: Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów (2008 – 2016)

Nagrody i wyróżnienia