dr Piotr Żuber


starszy wykładowca


+48 22 55 20 650


p.zuber2@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0002-5186-0495

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Działalność społeczna i ekspercka | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

polityka regionalna, rozwój terytorialny, rozwój lokalny, polityka spójności UE, zarządzanie wieloszczeblowe


Zatrudnienie

0d 2017 – starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2015 – 2017 – adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2016 – 2017 – dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju
od 2002 – członek korpusu służby cywilnej (obecnie: radca generalny na urlopie bezpłatnym)
2001 – 2013 – dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Gospodarki / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
1999 – 2001 – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Ministerstwo Gospodarki
1997 – 1999 – zastępca dyrektora, Departament Pomocy Zagranicznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
1995 – 2003 – asystent, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
1992 – 1997 – główny specjalista (ostatnie stanowisko), Centralny Urząd Planowania, Ministerstwo Gospodarki


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2003 – doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
1989 – magister geografii (specjalizacja: geografia społeczna), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły

Zaucha J., Komornicki T., Böhme K., Świątek D., Żuber P. (2014), Territorial Keys for Bringing Closer the Territorial Agenda of the EU and Europe 2020, European Planning Studies 22(2): 246-267.

Żuber P. (2011). Terytorialny wymiar w polityce rozwoju – potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych, Studia KPZK PAN 134: 7-24.

Żuber P. (2000), Teoria i praktyka opracowania strategii rozwoju województwa – prace nad strategiami rozwoju województw w świetle ankiety Ministerstwa Gospodarki, Studia Regionalne i Lokalne, 3: 88-97.

Monografie

Bachtler J., Oliveira Martins J., Wostner P., Żuber P. (2017), Towards Cohesion Policy 4.0. Structural Transformation and Inclusive Growth, Regional Studies Association.

De Bruijn M., Żuber P. (2015), Scenarios for Integrated Territorial Investment. Brussels: European Commission

Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P. (red.) (2008), Problematyka przyszłości regionów: w poszukiwaniu nowego paradygmatu. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rozdziały w monografiach

Żuber P. (2015), Procesy Konwergencji w UE a uczestnictwo Polski w Polityce Spójności po roku 2020. Wyzwania dla Samorządów terytorialnych. W: J. Woźniak (red.), Świat Współpracy – Świat Konfrontacji. Wybory Strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 259-272.

Żuber P. (2014), Jak przygotować się do roku 2020? Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe. W: A. Kukliński, J. Woźniak (red.) Materiały pokonferencyjne siódmej Konferencji Krakowskiej, Przyszłość Wolności, Wymiar Krajowy-Regionalny-Międzynarodowy. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 409-422.

Żuber P. (2012), The need for change – national and regional consequences of the economic crisis in Poland. W: Gorzelak G., Chor-Ching Goh, Fazekas K. (red.) Adaptability and Change: The Regional Dimensions in Central and Eastern Europe. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, s. 284-299.

Żuber P. (2011), Warunki prowadzenia debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej w Polsce. W: Kukliński A., Woźniak J. (red.), Materiały pokonferencyjne czwartej Konferencji Krakowskiej „Unia Europejska. Dylematy XXI wieku”. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 148-153.

Żuber P, Bienias S. (2008), System ewaluacji w Polsce – dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Żuber P. (2008), W kierunku nowego modelu polityki regionalnej. W: Wyzwania XXI wieku, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Bradley J., Zaleski J., Żuber P. (2005), The role of ex-ante evaluation in CEE National Development Planning: A case study based on Polish administrative experience. W: Integration, Growth and Cohesion in an Enlarged European Union, s. 275-311.

Szlachta J., Żuber P., Gorzeński T. (2000), Narodowa Strategia Rozwojowa na lata 2000-2006. Biuletyn KPZK PAN 191: 59-105.


Projekty badawcze

Aktualne

 

Zakończone

Strategia Rozwoju Łódzko-Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (POKL Priorytet V, Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe Wsparcie procesów zarządzania w JST”), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego


Staże, stypendia, pobyty badawcze

 


Dydaktyka

Polityka regionalna UE
UE – Cele, Instytucje, programy
Obserwatorium Mazowsza
Zarządzanie projektami UE
Samorząd terytorialny
wykład monograficzny


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
Inne
  • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Działalność społeczna i ekspercka

  • doradca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji do spraw Decentralizacji (2013 – )
  • kierownik i ekspert projektu UE Support to the Operating Structure with the management of operational program “Regional Competitiveness 2007-2013”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Chorwacji
  • kierownik i ekspert projektu UE Support to Regional Policy Implementation in Georgia

Nagrody i wyróżnienia