mgr Anna Kurniewicz


współpracowniczka


+48 22 55 20 650


annakurniewicz@gmail.com


ORCID:

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Działalność społeczna i ekspercka | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, polityka lokalna, zarządzanie strategiczne, czynniki rozwoju lokalnego, usługi publiczne


Zatrudnienie


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2013 – magister gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2019, w druku) Coming out of the Shadow? Studies of Local Governments in Central and Eastern Europe in European Academic Research, Local Government Studies, DOI: 10.1080/03003930.2018.1548352

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2019, w druku) Wyjście z cienia? Obecność studiów samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w nauce europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne.

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2018) Cykl polityczny w opłatach za lokalne usługi publiczne, Studia Regionalne i Lokalne 2: 56-77.

Swianiewicz, P., Kurniewicz, A. (2016) Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego, Prace i Studia Geograficzne 61: 25-50.

Monografie

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Łukomska, J., Kurniewicz, A. (2016) Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, ss. 192

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Kurniewicz, A., (2013) Błędne rondo marginalizacji: jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa: Elipsa.

Trutkowski, C., Kurniewicz, A., Wróblewski, J. (2016) Lokalna polityka kulturalna. Wpływ inwestycji w infrastrukturę instytucji kultury na jakość życia społeczności lokalnych. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Rozdziały w monografiach

 


Projekty badawcze

Aktualne

Opłaty za lokalne usługi publiczne – znaczenie finansowe i polityczne (NCN Opus, kierownik: prof. P. Swianiewicz)

Reformy terytorialne w Europie – międzynarodowa perspektywa porównawcza (NCN Harmonia, kierownik: prof. P. Swianiewicz)

Zakończone

Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania (NCN Opus, kierownik projektu)

West German and Polish Cities in the Process of European Integration: New Chances for Urban Economic Development? (Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, kierownik projektu: prof. Martin Rosenfeld)

Wpływ realizacji programu „Biblioteki +. Infrastruktura bibliotek” na jakość życia społeczności lokalnych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierownik projektu: dr Cezary Trutkowski)

Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami (NCN Opus, kierownik projektu: prof. Paweł Swianiewicz)


Staże, stypendia, pobyty badawcze

 


Dydaktyka

 


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
Inne

Działalność społeczna i ekspercka

  • ekspertka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Centrum Mazowsze (2013 –)
  • udział w opracowaniu popularyzatorskim „Mazowsze – ekonomia i gospodarka” – na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego

Nagrody i wyróżnienia

2014 – III miejsce w kategorii prac magisterskich w XI edycji konkursu miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji

2012 – I miejsce w kategorii prac licencjackich w IX edycji konkursu miesięcznika Samorząd Terytorialny na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji