dr hab. Marta Lackowska


profesor uczelni


+48 22 55 20 650


m.lackowska@uw.edu.pl


ORCID: 0000-0002-7447-1150

 


Zainteresowania | Zatrudnienie | Wykształcenie | Publikacje | Projekty | Staże, stypendia | Dydaktyka | Pełnione funkcje | Działalność społeczna i ekspercka | Nagrody i wyróżnienia

Zainteresowania naukowe

samorząd lokalny, współpraca międzygminna, zarządzanie metropolitalne, europeizacja, tożsamość lokalna


Zatrudnienie

od 2020 – profesor uczelni, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2008 – 2020 – adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2009 – 2010 – sekretarz biura European Urban Research Association (EURA)
2008 – 2010 – pracownik naukowo-techniczny, Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, Instytut Nauk Politycznych
2006 – 2008 – asystent naukowy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Wykształcenie, stopnie i tytuły

2015 – doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2008 – doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2005 – magister geografii społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
2003 – licencjat geografii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


Publikacje

Artykuły

Swianiewicz, P., Lackowska, M., Hanssen Sandkjær (2018) Local Leadership in Climate-Change Policies, Transylvanian Review of Administrative Sciences, no 53(1): 67-83, DOI: 10.24193/tras.53E.5.

Lackowska M, Swianiewicz, P. (2018) Pionowe i poziome relacje władzy a wielkość gminy, czyli którzy burmistrzowie rządzą światem?, Samorząd Terytorialny, nr 6: 5-22.

Dlabac, O., Medir, L., Tomàs, Lackowska, M. (2018) Metropolitan Challenges and Reform Pressures across Europe – the Perspectives of City Mayors, Local Government Studies, 44(2): 229-254.

Lackowska, M., Mikuła, Ł. (2018) How metropolitan can you go? Citizenship in Polish city-regions, Journal of Urban Affairs, 40(1): 47-62.

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2017) Czynniki warunkujące postawy i działania samorządów gminnych w Polsce w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych, Prace Geograficzne, 149: 55–80.

Lackowska, M., Norris, D.F. (2017) Metropolitan governance (or not!) in Poland and the United States, Miscelanea Geographica, 21(2): 114–123.

Krukowska, J., Lackowska, M. (2016) Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82-107.

Nowińska, K., Lackowska, M. (2016) Dyskusja nad podziałem województwa mazowieckiego w świetle reform europejskich regionów stołecznych, Samorząd Terytorialny, 7-8: 65-83.

Krukowska, J., Lackowska, M. (2016) Metropolitan Colours of Europeanization. Institutionalization of Integrated Territorial Investment Structures in the Context of Past Cooperation in Metropolitan Regions, Raumordnung und Raumplannung, 19(101): 1-15.

Lackowska, M., Nowicka, B., Baładin, M., Grochowski, M. (2016) Lakes sensitivity to climatic stress – a sociological assessment, Miscelanea Geografica, 20(4).

Lackowska, M. (2014) Czy mieszkańcy wielkich miast potrzebują jednostek pomocniczych? Samorząd Terytorialny, 1-2: 72-87.

Lackowska, M. (2014) Polish cities face the EU – Europeanisation of post-socialist cities as a type of outward political rescaling, Hrvatska i komparativna javna uprava, 14(1): 31-58.

Lackowska, M. (2014) Komentarz do Krajowej Polityki Miejskiej, wątek tematyczny: Zarządzanie obszarami miejskimi, Magazyn Miasta, nr 1(7):  66-67.

Lackowska-Madurowicz, M., Swianiewicz P. (2013) Structures, procedures and social capital: the implementation of EU cohesion policies by sub-national governments in Poland, International Journal of Urban and Regional Research, 37(4): 1396-1418.

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2013) Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, Samorząd Terytorialny, 4: 5-21.

Dudek-Mańkowska, S., Lackowska-Madurowicz, M. (2012) Konflikty społeczne na Mazowszu – identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny, Mazowsze. Studia Regionalne, 10: 125-144.

Lackowska, M., Zimmermann, K. (2011) New forms of territorial governance in metropolitan regions? A Polish-German comparison, European Urban and Regional Studies, 18 (2): 156-169.

Lackowska-Madurowicz, M. (2011) Europeanization – fashionable notion or inspiring conceptual frames?, Miscelanea Geografica, 15: 41-61.

Lackowska-Madurowicz, M. (2011) Europeizacja – ramy koncepcyjne dla badań samorządów?, Zarządzanie Publiczne, 1(15): 55-74.

Lackowska, M. (2010) Nowe interpretacje teoretyczne polityki (wielko)miejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(40): 28-49.

Lackowska, M. (2009) Why is voluntary co-operation condemned to failure? Reflections on the Polish German and background, Lex Localis, 7(4): 347-369.

Lackowska, M. (2009) Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? – Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, Samorząd Terytorialny, nr 3: 5-17.

Lackowska, M. (2009) Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji, Zarządzanie Publiczne, nr 3(9): 53-68.

Lackowska, M. (2008) Zarządzanie metropolitalne – spojrzenie teoretyczne, Samorząd Terytorialny, nr 9: 5-20.

Swianiewicz, P., Lackowska, M. (2008) Cosmopolitans of small fatherlands, Miscelanea Geografica, 13: 197-208

Lackowska, M. (2007) Zarządzanie metropoliami w Europie, Wspólnota 13/811: 50-53.

Monografie

Swianiewicz, P., Gendźwiłł, A., Krukowska, J., Lackowska, M., Picej, A. (2016) Współpraca międzygminna w Polsce – związek z rozsądku, Warszawa: Wyd.Naukowe Scholar.

Lackowska, M. (2014) Miejska polityka “zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M. (2013) Profesjonalizacja absorpcji funduszy. Beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Kurniewicz, A. (2013) Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami, Warszawa: Wyd. Elipsa.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska-Madurowicz, M., Łukomska, J. (2012) Polityka samorządów w zakresie opieki przedszkolnej, Warszawa: Biblioteczka Oświaty Samorządowej.

Dąbrowska, A., Łukomska, J., Dudek-Mańkowska, S., Lackowska-Madurowicz, M., Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Kowalski, M., Nowicka, P., Solon, J., Świątek, D., (2012) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza, Warszawa: Wyd. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, seria: Trendy Rozwojowe Mazowsza.

Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Mielczarek, A. (2010) Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych, Warszawa: Wyd. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Lackowska, M. (2009) Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Swianiewicz, P. z J. Herbstem, M. Lackowską, A. Mielczarkiem (2008) Szafarze darów europejskich: kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach,  Warszawa: Wyd. Scholar

Rozdziały w monografiach

Lackowska, M., Gendźwiłł, A. (2018) „A Borrowed Mandate? Democratic Legitimacy of Inter-municipal Entities: A Comparative Analysis.” [w:] F. Teles, P. Swianiewicz (red.) Inter-Municipal Cooperation in Europe: Institutions and Governance. Basingstoke: Palgrave, s. 57-77.

Dlabac, O., Lackowska, M., Kuebler, D. (2018) „Vertical Relations after the Financial Crisis”[w:] H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert (red.) Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor. Basingstoke: Palgrave, s. 297-326.

Lackowska M., Swianiewicz P. (2013) Czy projekty unijne stymulują współpracę międzygminną? [w:] E. Małuszyńska (red.) Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów, Poznań, Bogucki, s. 265-281

Lackowska-Madurowicz M., Swianiewicz P. (2012) The Polish colours of the EU cohesion Policy – non-strategic implementation of regional progrmmes, [w:] p. Egner B., Haus M., Terizakis G. (eds.) Regieren, Springer VS: Wiesbaden, p. 511-532.

Lackowska-Madurowicz M. (2012) Polityka przestrzenna i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, [w:] M. J. Nowak, T. Skotarczak (red.) Zarządzanie przestrzenią miasta, CeDeWu,Warszawa, s. 163-194.

Lackowska M. (2011) Metropolitan governance: the academic debate, [w:] H. Heinelt, E. Razin, K. Zimmermann (red.) Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel, Campus: Frankfurt/New York, s.21-31

Heinelt H., Lackowska M., Zimmermann K. (2011) Factors influencing the development of various metropolitan arrangements, [w:] H. Heinelt, E. Razin, K. Zimmermann (red.) Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel, Campus: Frankfurt/New York, s. 31-37

Lackowska M. (2011) Frankfurt/Rhine-Main: Governance without coordination? [w:] H. Heinelt, E. Razin, K. Zimmermann (red.) Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel, Campus: Frankfurt/New York, s, s. 79-114.

Heinelt H., Lackowska M., Krüger N., Zimmermann K. (2011) Achievements and developments of the selected German cases [w:] H. Heinelt, E. Razin, K. Zimmermann (red.) Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel, Campus: Frankfurt/New York, s 294-303.

Heinelt H., Lackowska M., Krüger N., Zimmermann K. (2011) The democratic quality of the selected metropolitan governance arrangement in Germany, [w:] H. Heinelt, E. Razin, K. Zimmermann (red.) Metropolitan Governance. Different Paths in Contrasting Contexts: Germany and Israel, Campus: Frankfurt/New York, s. 310-322.

Kopp-Malek T. Lackowska M. (2011) Structural Funds [w:] H. Heinelt, M. Knodt (red.) Policies within the EU Multi-Level System. Instruments and Strategies of European Governance, Nomos: Baden-Baden, s. 153-171.

Lackowska-Madurowicz M. (2011) Weinachtsmarkt – przestrzeń publicznego oczekiwania, [w:] I. Jażdżewska (red.) Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 95-104.

Lackowska M. (2010) „Meine Stadt, mein Bier” – Frankfurt… jak miasto globalne nawarzyło sobie piwa. [w:] M. Madurowicz (red.) Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW: Warszawa, s. 235-248.

Lackowska M. (2010) Siedem grzechów metropolitalnych [w:] A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.) Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Lackowska, M., Swianiewicz P. (2010) Metropolitan Discourse in Poland and Germany: So Near Yet so Far? [w:] G. Soos, M. Temmes (red.) Metropolitan CEE: Big Cities, Capitals and City-Regions in Central and Eastern Europe, Bratislava: NISPACee, s. 87-112.

Lackowska M. (2008) Gobernar las áreas metropolitanas – un problema universal, un discurso académico y algunas soluciones locales, [w:] Actas Latinoamericanas de Varsovia, t. 30, s. 169-187.

Lackowska M. (2007) Metropolitan Governance in Poland – Is Voluntary Cooperation Condemned to Failure?, [w:] J.E. Klausen, P. Swianiewicz (red.) Cities in City Regions: Governing the Diveristy, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, s. 133-155

Lackowska M., Swianiewicz P. (2007) Kosmopolici małych ojczyzn, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, s. 185-194.

Swianiewicz P., Lackowska M. (2007) From doing nothing to metropolitan government institutions? Governing metropolitan areas in Poland, [w:] J.P. Collin, M. Robertson (red.), Metropolitan Governance: Issues and Depictions of Experiments on Four Countries, Les Presses de l’Universite Laval: Montreal, s. 317-344

Swianiewicz P., Lackowska M. (2007) De l’inexistence à l’institutionalisation: La gouvernance des régions métropolitaines en Pologne, [w:] J.P. Collin, M. Robertson (red.), Le gouvernement des métropoles: enjeux et portraits des expériences sur quatre continents, Les Presses de l’Université Laval, Montreal, s. 349-378.

Lackowska M. (2007) El espacio social de Mardid a principios del siglo XXI. Sus rasgos carakreristicos y sus determinantes principales, [w:] J. Tapia Quevedo, M. Czerny (red.), Territorio y sociedad. La dimension de los agentes actuante, Universidad Autonoma del Estado Mexico y Universidad de Varsovia, Mexico, s. 21-43.

Lackowska M. (2007) Los cambios en la estructura socio-espacial de Madrid entre 1991 y 2001, [w:] M. Czerny, J.D. Lombardo (red.) Procesos, transformationes y construcción de la ciudad en la era del capitalismo global, Universidad Nacional de General Sarmiento: Buenos Aires, s. 127-148.


Projekty badawcze

Aktualne

Współpraca międzygminna – formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty – porównanie krajów europejskich (NCN Opus, kierownik: dr hab. M. Lackowska)

POLLEADER II: Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych (NCN Harmonia, kierownik: dr A. Gendźwiłł)

Zakończone

POLCITCLIM: Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, kierownik: prof. P. Swianiewicz)

SOCCOH: Wyzwania społeczno-ekonomicznej spójności w rozszerzonej Unii Europejskiej (projekt w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, kierownik: prof. P. Swianiewicz)


Staże, stypendia, pobyty badawcze

2016 – wykłady gościnne, Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania
2014 – wizyta studyjna i wykłady gościnne w ramach COST Action Short-Term Scientific Mission, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Niemcy
2008 – 2010 – staż naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, Niemcy
2006 – kurs Social Network Analysis organizowany w ramach sieci POLNET, Uniwersytet w Konstancji, Niemcy
2006 – Szkoła letnia EUROLOC (Metropolitan Governance), Gothenburg University, Szwecja
2005 – Szkoła letnia EUROLOC (Leadership and Local Democracy), Central European Summer University, Budapeszt, Węgry


Dydaktyka

Governance I, II, III

Seminarium magisterskie

Proseminarium licencjackie

Decentralization – local government – local development

Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej (ćwiczenia terenowe)

Nowe polityki lokalne


Pełnione funkcje

Uniwersytet Warszawski
  • przewodnicząca Komisji Konkursowej programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW” (2018 – )
  • członkini Uniwersyteckiego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia (2016 – )
  • członkini Rady Programowej kierunku gospodarka przestrzenna (2013)
Inne
  • członkini organising committee konferencji European Urban Reseach Association, Warszawa (2006, 2017)
  • członkini zarządu European Urban Reseach Association (2016 – )
  • członkini scientific committee konferencji European Urban Reseach Association, Sibiu (2015)
  • członkini scientific committee konferencji European Urban Reseach Association i Urban American Association, Paryż (2014)
  • recenzentka: Local Government Studies, Urban Affairs Review, Prace Geograficzne, Studia Lokalne i Regionalne

Działalność społeczna i ekspercka

  • konsultantka strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (2015)
  • prowadzenie warsztatów dla samorządów stołecznego NUTS 2 (2018)

Nagrody i wyróżnienia

2018 – nagroda indywidualna Rektora UW
2011-2012 – stypendium w ramach programu Nowoczesny Uniwersytet, Uniwersytet Warszawski
2011 – nagroda Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW za publikacje na liście ISI
2009 – pierwsza nagroda w VI edycji Konkursu „Samorządu Terytorialnego” na najlepszą pracę doktorską dotyczącą samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji
2009 – nominacja (w kategorii nauki społeczne) w konkursie SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award na najlepszego młodego naukowca roku 2009